Till senaste kommentaren

Är skarv och säl ett stort hot mot torsken i Östersjön?

Vad anser WWF om skarv och säls påverkan på torsken, och jakt på dessa arter?

Kommentarer

 • Hej,
  skarven äter olika slags fiskarter. Allt från storspigg till unga abborrar och gäddor, beroende på var kolonin är belägen i förhållande till födosöksområdena. De har ökat i antal men populationen ligger nu stilla och ökar inte mer. Lokalt kan bestånden av matfisk påverkas av skarven, men den grundläggande orsaken till att torsk, gädda, abborre och strömming minskat i Östersjön är inte skarven utan utdikning som tagit bort vandringsvägar till lekområden, övergödning som bidragit till döda bottnar och utfiskning genom trålning som gjort att fisken nära våra kuster inte finns kvar.

  Skarven har funnits hos oss länge, men har ökat och förändrat sina utbredningsområden. Orsakerna är bland annat att fisken längre ut från kusten har minskat och den har sökt sig närmare land för att häcka och söka föda. Skarven levde tidigare längre ut från land och vi såg den inte i skärgården som vi gör idag.

  Angående jakt på skarv vill WWF att åtgärderna ska ha ett tydligt syfte samt att begreppet skada eller allvarlig skada ska definieras tydligt. Skyddsjakt på skarv ska ske på ett etiskt riktigt sätt, dvs äggprickning eller oljering som leder till att halvstora ungar i äggen kvävs till döds är oacceptabelt. Åtgärderna ska följas upp så att det går att se om syftet uppnåtts och revidering av åtgärder ska ske därefter. WWF deltar också i Stockholms Länsstyrelses arbete med att ta fram en förvaltningsplan för skarv.

  Det stämmer att sälbestånden i Östersjön vuxit och att det idag finns en konkurrens om fisk mellan säl och yrkesfisket i de kustnära områdena. Sett till hela Östersjön är dock sälens påverkan begränsad och fisket står för det största uttaget. Sälen tar exempelvis 100 000 ton av sillen, skarpsillen och torsken i Östersjön vilket kan jämföras med fiskets fångster på 500 000 ton. Även andra faktorer som klimatförändringar och övergödning påverkar hur fisken mår.

  WWF är väl medvetna om att säl är ett problem för det kustnära fisket, men anser att den enda långsiktiga lösningen är att utveckla och sprida sälsäkra redskap. Skyddsjakt direkt relaterad till fisket kan ske i begränsad form för minska utebliven fångst och skador på redskap men jakten måste relateras till populationsstorleken så avskjutningen inte blir för stor.

  MVH Karin Glaumann (säl) och Yvonne Blombäck (skarv), WWF
  Elin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.